ปลาหมอเทศ Three Spotted Tilapia

<กลับหน้าหลัก> <<เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป>>


three_spotted_tilapia
ปลาหมอเทศ เป็นปลาที่สามารถอยู่ได้ในน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย อยู่ในวงศ์ปลาหมอ มีลักษณะรูปร่างทั่วไปคล้ายปลานิล ซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน และสกุลเดียวกัน หากแต่ว่าปลาหมอเทศมีรูปร่างที่เล็กกว่า มีปากกว่าที่ยื่นยาวกว่า และไม่มีลายบนครีบปลาหมอเทศเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาฝั่งตะวันออก พบในอินโดนีเซีย ชวา โดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้นำเข้า อย่างไรก็ตามปลาหมอเทศได้แพร่ขยายพันธุ์อย่างรวด เร็วทั่วเกาะชวา


หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการนำปลาหมอเทศเข้ามาเลี้ยงในมาเลเซีย และถูกนำเข้าสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2492 โดยผ่านมาจากปีนัง โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (F.A.O.) ย่อมาจาก "Food and  Agriculture Organization" เนื่องจากปลาหมอเทศขยายพันธุ์รวดเร็ว ประกอบกับการสนับ-สนุนขององค์การอาหารและเกษตรฯ ปลาหมอเทศจึงได้ รับการนำไปทดลองเลี้ยงในส่วนต่างๆของโลกทั้งในอเมริกา, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, ยุโรปและละตินอเมริกา ปลาหมอเทศเป็นปลาตัวแรกในสกุลตีลาเบีย ที่อยู่ในความสนใจของนักเลี้ยงปลาทั้งหลายและยังคงเป็นปลาที่เลี้ยงแพร่หลาย

<กลับไปด้านบน>